Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”

Wprowadzenie

Kim jest Bóg?

Na pytanie postawione w tytule odpowie praktycznie każdy wierzący w Boga, prezentując różne Jego nazwy oraz tytuły takie jak Jahwe, Stwórca, Bóg Ojciec czy Allach. Na pytanie, jaki On jest, usłyszymy różne przymiotniki takie jak dobry, wieczny, sprawiedliwy czy wszechmocny. Będą to jednak tylko Jego nazwy czy tytuły, niepociągające za sobą żadnej głębszej analizy. Nie należy się temu dziwić, gdyż są to odpowiedzi podyktowane wiarą, a nie wiedzą, za którą musi stać racjonalne wyjaśnienie każdej odpowiedzi. Takie właśnie reguły panują w nauce.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pytania: gdzie znajduje się Bóg? Odpowiedzi takie jak „wszędzie” lub „w niebie” są również dalekie od pojęć naukowych. Zatem, jeśli podchodzimy do tematu istnienia Boga zgodnie regułami nauki, należy odpowiedzieć na powyższe pytania w sposób zrozumiały i racjonalny. Temu służy prezentowany tu system essenceizm. Nie obraca się on w kręgu wiary, ale dotyczy logicznej analizy istnienia Boga.

W początkowych rozdziałach tego opracowania zostaną przedstawione podstawowe pojęcia essenceizmu stanowiące założenia tego systemu. Będą one wyjaśniane i analizowane w dalszych rozdziałach, aby uzyskać logiczny ciąg myślowy prowadzący do określenia poszukiwanego Boga. Taka argumentacja jest niezbędna w sytuacji, gdy nie można bezpośrednio naukowo udowodnić istnienia Boga.

W essenceizmie pod pojęciem Boga rozumie się istniejący od zawsze Byt Pierwoistny. W rozwinięciu tej definicji należy dodać, że ten Byt nie tylko istniał od wstecznej nieskończoności, ale istnieje również obecnie i będzie dalej istniał w nieskończonej przyszłości. Tego oczywiście nie można udowodnić. Jest to na razie warunek wyjściowy, który należy przyjąć jako założenie. Będzie ono weryfikowane w następnych częściach tej pracy. Sprawdzam każde ważne pojęcie, używając sformułowania: „jeżeli taki Byt Pierwoistny istnieje, to…”. Od wyniku takiej weryfikacji będzie zależał końcowy rezultat tego opracowania.

Należy dodać, że Byt Pierwoistny powinien być Sprawczą Pierwszą Przyczyną, gdyż to jest podstawowy powód, dla którego w ogóle zastanawiamy się nad Jego istnieniem.

Oczywiście Byt Pierwoistny musi być Absolutem, Doskonałością i Jedyną Koniecznością, a także kojarzyć się z wzorcem absolutnego Dobra.

 

Dodatkowych wyjaśnień dostarczą rozdziały:

1. Jaki jest Bóg – Natura Boga

2. Gdzie znajduje się Bóg?

3. Jak wyobrazić sobie Boga?

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii