Rozdział 9

Idea moralności

 (etyka essenceizmu)

Moralność według essenceizmu jest zbiorem uczciwych, czyli dobrych reguł postępowania. Wymaga to zrozumienia, jakie postępowanie jest dobre, a jakie złe. Dokładną oceną dobra i zła zajmuje się idea wartości essenceizmu, a w tym miejscu można tylko zaznaczyć, że dobro jest tym, co pierwotnie przynależy ludzkości, a zło tym, czego nie powinno być. To twierdzenie wynika z koncepcji Bytu Pierwoistnego opisywanego w tym opracowaniu.

W ramach essenceizmu nie tworzę jakiejś nowej filozofii czynu dotyczącego dobra. Zdaję się w pełni na zasady moralności głoszone przez założyciela chrześcijaństwa – Jezusa Chrystusa. Są one zapisane w treści czterech ewangelii, które akceptuję jako źródło poznania tychże zasad. Według essenceizmu zapisane słowa i czyny Jezusa Chrystusa tworzą logiczną całość. Jednak essenceizm nie wiąże się z żadnym wyznaniem chrześcijańskim, ponieważ rzadko posługują się one logiką.

Poniżej przedstawiam poglądy Jezusa Chrystusa wypowiedziane w jednym z Jego nauczań opisanych w Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 7. Przytaczam je w skróconej formie bez numerów podanych wersetów.

1. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

2. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w Niebie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?

3. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „raka” („ty głupcze!”) podlega Wysokiej Radzie.

4. Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu Złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

6. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

7. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

8. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

9. Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

10. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski.

Powyższe wypowiedzi Jezusa tworzą ważne wartości, które powinny być przestrzegane nie tylko przez chrześcijan. Oto ich główna lista:

1. Traktowanie drugiego człowieka, czyli bliźniego, jak brata, to znaczy z miłością.

2. Przebaczanie bliźniemu bezwarunkowo.

3. Odpłacanie dobrem za zło.

4. Obdarzanie miłością nawet nieprzyjaciół.

5. Niegniewanie się na bliźniego, aby samemu nie być winnym konfliktu z nim.

6. Otwartość na potrzeby bliźnich potrzebujących pomocy.

7. Powściągliwość w rozgłaszaniu swoich zasług względem bliźnich.

8. Nieosądzanie innych, aby potem taką samą miarą nie zostać samemu osądzonym.

9. Niesłużenie równocześnie Bogu i sprawom sprzecznym z Jego Wolą.

10. Spełnianie Woli Boga zawartej w powyższych punktach, gdyż tylko tak można udoskonalić swoją osobowość.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii