Rozdział 36

Wnioski z systemu essenceizm

Essenceizm rozwinął się wskutek przeprowadzonej analizy możliwości istnienia Bytu Pierwoistnego. W jej wyniku zostały Mu przypisane główne atrybuty: absolutność, wieczność i doskonałość. Takie jasne opisanie Boga otwarło drogę do logicznego zbadania głównych pojęć religijnych w sposób zbliżony do naukowego. Essenceizm powstawał zatem jako analityczny system badawczy korzystający z metod naukowych. Dzięki temu nie musiał tworzyć wiedzy o Bogu w oparciu o święte księgi, objawienia lub dogmaty jakichkolwiek wyznań religijnych.

Dzięki takiemu podejściu wymienione atrybuty Bytu Pierwoistnego umożliwiły określenie Jego następnych cech, zwłaszcza tych, które definiowały Go jako Byt aktywny, będący Źródłem istnienia wszechświata. W ramach stosowanego ciągu myślowego essenceizm wykazał, że posiada On Osobowość, czyli jest Istotą Pierwoistną obdarzoną Inteligencją, Uczuciowością i Wolą. Następne wnioski wynikające z logicznego ciągu myślowego ugruntowały wiedzę, że jest On Początkową Koniecznością, czyli Sprawczą Pierwszą Przyczyną, tzn. Stwórcą. Ten etap doprowadził w końcu do stwierdzenia, że stanowi On Absolutne Dobro. Oczywiście różni teologowie obdarzyli Go całą listą cech, takich jak wszechmoc, wszechwiedza czy sprawiedliwość. Zaciemniły one stopniowo „czystą” wizję Stwórcy i spowodowały, że stał się na obraz i podobieństwo ludzi, czyli Bogiem wyimaginowanym. Z uwagi na naukowe podejście do zagadnienia istnienia Boga nie odnoszę się w tej książce do możliwości i cech nadanych Mu przez różne religie. Te określenia są tylko przyjętymi przez nie aktami wiary lub ustalonymi dogmatami.

Ciąg myślowy zastosowany w essenceizmie umożliwił zwrócenie uwagi na główną zasadę działania Bytu Pierwoistnego. Chodzi o to, że tworzy On wszelkie inne byty na Swój obraz, a ludzi dodatkowo na Swoje podobieństwo. Ważnym stwierdzeniem wynikającym z tej zasady jest to, że człowiek posiada wieczną osobę duchową „prowadzoną” w życiu przez osobę fizyczną.

Dzięki temu wszystkiemu można było przystąpić do rzetelnej analizy naszej rzeczywistości, w której pojawiło się nieznane Bogu zjawisko zła. Ten fakt doprowadził do wniosku o braku bezpośredniej obecności Boga w naszym świecie. Mianowicie, pojawiła się u nas nieznana Mu rzeczywistość, niemająca nic z Nim wspólnego. Jest ona swoistym piekłem, gdyż tak nazywa się strukturę kontrolowaną przez twórcę zła, przeciwnika Boga, czyli Szatana. Opisywałem to we wszystkich moich opracowaniach.

Powyższa sytuacja powoduje nowe spojrzenie na zbawienie, reinkarnację i działanie świata duchowego. Oznacza to w praktyce zmianę zrozumienia naszego przyszłego wiecznego życia w stanie poza czasem i przestrzenią utożsamianym ze światem duchowym.

Zatem essenceizm wnosi w swoim przesłaniu możliwość nowego zrozumienia Boga-Stwórcy, świata duchowego, człowieka, przyrody oraz aktualnego stanu wszechświata. Dzięki temu tworzy nadzieję na wprowadzenie w przyszłości właściwej cywilizacji pod zwierzchnictwem Bytu Pierwoistnego.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii