Rozdział 31

Istoty dziedziczące miłość od Stwórcy

Essenceizm przyjął za jedno ze swych głównych zadań zrozumienie roli bytów wywodzących się od Istoty Pierwoistnej (tak również można inaczej nazwać Byt Pierwoistny). Opisałem je w pierwszym opracowaniu o essenceizmie. W następnych wiedzę o nich znacząco rozszerzyłem. Chodzi w pierwszej kolejności o istoty wywodzące się od Stwórcy, czyli osoby duchowe ludzi. Chodzi też o aniołów, czyli o istoty służebne zarówno wobec Bytu Pierwoistnego jak i ludzi. Essenceizm odniósł się także do istnienia złych duchów lub inaczej demonów, czyli aniołów o całkowicie zmienionej osobowości. Wiedzę tę w opracowaniach essenceizmu uzupełnił opis złych osób duchowych pozostających pod władzą Szatana. W tym rozdziale podaję tylko najistotniejsze informacje dotyczące złych bytów, gdyż głównym zadaniem tego tekstu jest zrozumienie roli dobrych istot w rozszerzaniu miłości. Trzeba mieć jednak wiedzę, że obok tych dobrych są również istoty niszczące miłość.

W moich opracowaniach skupiłem uwagę zwłaszcza na bycie istniejącym, czyli na człowieku. Nazwałem go tak dlatego, że jest on istotą wieczną. Ta wieczność dotyczy też wszystkich innych istot duchowych, ale człowiek jest szczególną kategorią bytu, najbliższą Stwórcy. Wyjątkowość człowieka wynika z faktu, iż Byt Pierwoistny tchnął w niego część Swojej Osobowości. To znaczy, że pod postacią osoby duchowej przeniósł na niego „cząstkę” Samego Siebie. Ten akt, opisany jest symbolicznie w Biblii jako „tchnienie życia od Boga”. Oznacza to, że Stwórca przeniósł z Siebie na człowieka zaczątek doskonałości, wieczności oraz źródło siły miłości w postaci „kawałka” Swego Serca. Od tego momentu siła miłości powinna być dla człowieka podstawową siłą życia. W ten sposób akt wkomponowania w osobę fizyczną osoby duchowej stał się znakiem bezpośredniej obecności Stwórcy przy każdym narodzeniu się człowieka. Oznacza to też stałą więź z człowiekiem w postaci naszej pierwotnej natury. Od tego momentu rozpoczyna się dla Stwórcy czas oczekiwania na dojście człowieka do doskonałości osobistej, która wiąże się z pełnym przeżyciem przez człowieka miłości dziecięcej, małżeńskiej i rodzicielskiej. Zatem istota ludzka, jako jedyna we wszechstworzeniu, przechodzi pełną drogę rozwoju będącą koncepcją życia wynikającą z Osobowości Bytu Pierwoistnego. Człowiek, jako wieczny i doskonały byt, ma się stać panem wszechrzeczy, czyli istotą dominującą we wszechświecie jako reprezentant Stwórcy.

W następnej kolejności wymieniam istoty wspierające człowieka, czyli byty duchowe zwane aniołami. Nie mam zbyt wielkiej wiedzy o „strukturze” anielskiego świata duchowego, dlatego skupię się jedynie na zagadnieniu przekazywania przez nie Boskiej Siły Miłości. Istnienie kilku archaniołów wynika z różnych duchowych wizji. Chodzi na przykład o archaniołów Michała, Gabriela czy Rafała, nie zapominając o archaniele Lucyferze. Poza archaniołami istnieje prawdopodobnie ogromna liczba aniołów, którzy widocznie są niezbędni Stwórcy i człowiekowi. Wydaje się, że „zwykli” aniołowie są przeznaczeni do opiekowania się poszczególnymi ludźmi, podczas gdy rolą archaniołów jest wykonywanie różnych misji powierzonych im przez Stwórcę. To, co napisałem o tych bytach, ma w dużej mierze charakter ludzkiej wyobraźni. Ich istnienie jest właściwie poza zasięgiem jakichkolwiek narzędzi naukowych. Jednak jest ono logiczne w kontekście konieczności wychowania ludzkości w duchu miłości. Można powiedzieć, że te służebne istoty są „pasem transmisyjnym” do przenoszenia wiedzy o świecie duchowym oraz do wprowadzania miłości do naszego codziennego życia.

Byty duchowe wypełniają swoją obecnością sferę poza czasem i przestrzenią. Ta wszechobecność dotyczy tych istot duchowych, które na przypisanym im poziomie istnienia osiągnęły doskonałość. Oczywiście Byt Pierwoistny nie jest ograniczony żadnym poziomem, ale ludzie, czyli byty istniejące, mają określony poziom doskonałości. W naszym przypadku jest on najwyższy z możliwych w świecie duchowym. Jest tak dlatego, że człowiek jest dzieckiem Boga. Jednakże doskonałość ludzka nie oznacza pełnej wszechwiedzy. Człowiek jest przeznaczony do ciągłego poznawania nowych zjawisk, do zwiększania poziomu wiedzy, do rozszerzania obecności we wszechświecie, a przede wszystkim do przeżywania miłości razem ze swoim Ojcem. W tym wszystkim, mają mu pomagać istoty wspierające, czyli aniołowie.

W świecie fizycznym, w którym nasza osoba duchowa reprezentuje Miłość Stwórcy, żyje niezliczona liczba bytów stanowiących żywą naturę. Jest też wiele tworów, rzeczy i przedmiotów składających się na martwą naturę. Wszystkie one, łącznie ze zwierzętami, roślinami oraz innymi żyjątkami stanowią nasze życiowe otoczenie. Obdarzając ich stosowną miłością, powinniśmy przyjąć ich służbę i opiekować się nimi w drodze do naszej doskonałości.

 

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii