Rozdział 24

Lepsze zrozumienie przyczyny zła

Większość ludzi spotyka się ze złem w codziennym życiu. W reakcji na nie szuka jego przyczyn. Jako jego źródło podaje złe zarządzanie państwem przez polityków, bezkarność przestępców naruszających prawo, słabość sytemu porządku społecznego, brak edukacji społecznej, dyktat wielkich korporacji, pazerność banków, a także wiele innych, których lista jest bardzo długa. Wśród tych przyczyn warto dodać znikomy wpływ standardów moralnych będących sednem religii. Ludzie, podając wszystkie wymienione powyżej przyczyny, nie uświadamiają sobie, co może być ich prawdziwą przyczyną. Tylko bardzo niewielu z nas odgaduje, że za złem tego świata może stać odwieczne jego źródło, które zapuściło korzenie w każdą jednostkę ludzką. Właśnie tak essenceizm określa zjawisko trwania zła prawie od samego początku istnienia ludzkości. Mój system nie krępuje się jasno stwierdzić, że w pierwszych latach swego istnienia ludzkość straciła bezpośredni kontakt ze Stwórcą, gdyż doszło do przejęcia nad nią kontroli przez Archanioła Lucyfera, który stał się Szatanem. Ten pierwotnie dobry opiekun ludzi w wyniku dewiacji swojej wychowawczej misji połączonej z odwróceniem kierunku miłości nadanej mu przez Stwórcę stał się faktycznym „panem tego świata”, jak go nazwał odkrywca jego tożsamości Jezus Chrystus.

W obecnych czasach bardzo rzadko ktokolwiek oskarża Szatana o bycie przyczyną zła, gdyż na co dzień widzi, że to zło pochodzi od ludzi, wśród których żyjemy. Niestety z powodu naszej niskiej duchowości nie jesteśmy w stanie sięgnąć głębiej w poszukiwaniu przyczyn zła.  Przede wszystkim nie wsłuchaliśmy się dobrze w słowa Jezusa Chrystusa, który bardzo jasno wskazał na Szatana jako zarządzającego naszą cywilizacją. Jeszcze słabiej przyjmujemy stwierdzenie Syna Bożego, że ludzkość ma Szatana za ojca, a nasz właściwy Ojciec jest poza naszym światem w „miejscu” określonym jako Niebo.

Z tego wynika, że to Szatan przekształcił naszą cywilizację w odwrotność Nieba, czyli stworzył nam piekło na Ziemi.  Choć wydaje się nam, że żyjemy w urządzonym prze siebie świecie, to w rzeczywistości wspomniany powyżej zły bóg tego świata urządził nam życie, a my to „kupiliśmy”. Dziś prawie nikt nie podejrzewa, że Szatan ma w każdym z nas swój system wpływania na nasze życie w postaci upadłej natury. Nietrudno zgadnąć, że przejmujemy ją od niego zaraz po narodzeniu i żyjemy z nią, choć jej nie dostrzegamy. Dzieje się tak, gdyż upadły Archanioł zatrzymał nasz duchowy rozwój na względnie niskim poziomie. W wyniku jego działania od wieków nasza wiedza duchowa pozostaje znikoma. Nie zmieniły tego liczne wysiłki proroków, świętych oraz natchnionych przywódców religijnych. Postęp duchowy, któremu dał początek Jezus Chrystus, trwał bardzo krótko, gdyż zaraz na samym początku Jego misji, czyli po trzech latach, został On zamordowany przez ludzi niezmiennie pozostających pod wpływem Szatana. W ten sposób ludzkość zmarnowała dziejową okazję do usunięcia Szatana z bezprawnie zajmowanej przez niego pozycji „władcy tego świata”. Warto więc stale pamiętać, że to ludzie nie dopuścili Syna Bożego do usunięcia zła z naszej rzeczywistości, zamykając sobie drogę powrotu do świata Boga. Na dodatek wciąż odczuwamy skutki tej tragedii sprzed dwóch tysięcy lat. Zło, które panuje teraz w naszej erze, pozostaje wciąż takie samo, jakie było dawniej. Gdy przejrzymy świadectwa różnych zdarzeń w naszych dziejach przekazane nam przez znanych kronikarzy, to zauważymy, że od początku ludzkości mamy te same problemy z różnymi formami zła i jego skutkami. Właściwie nie nastąpiła żadna znacząca zmiana od czasu, gdy Kain zabił Abla, mimo że zło od Szatana ma teraz bardziej nowoczesną formę.

Essenceizm postuluje przede wszystkim, aby ludzkość została uświadomiona o prawdziwym mechanizmie zła i o jego źródle. Będąc świadomy tej sytuacji, proponuję zmienić „religijny” sposób uświadamiania ludzi o istnieniu zła i jego likwidacji. Przede wszystkim essenceizm proponuje wiedzę informującą ludzi o jej obecnej sytuacji. Chodzi o uświadomienie każdemu człowiekowi, że może wziąć udział w odnowie świata. Essenceizm wyjaśnia, że pojedyncze osoby starające się jak najlepiej naśladować Jezusa mają najlepsze szanse na przeciwstawienie się Szatanowi. Wszystkie wyższe poziomy społeczne, począwszy od poziomu rodziny, są pod zbyt dużym wpływem „pana tego świata”, aby mogły skutecznie mu się przeciwstawić i doprowadzić do usunięcia ze świata ludzi. Zatem osoby o charakterze misjonarza, których essenceizm nazywa obieżyświatami, mogłyby sprostać temu dziejowemu zadaniu. Ich głównym celem powinno być przygotowanie ludzkości na przyjęcie Syna Bożego, czyli tego, który ma być urodzony na Ziemi bez żadnej więzi z Szatanem i który stanie się naszym przewodnikiem w dziele zbawienia nas od zła. Chodzi po prostu o zaakceptowanie przez wszystkich Zbawiciela, który usunie Szatana i jego zło.

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii