Rozdział 17

Idea Praw Bożych

Czym są Prawa Boże według essenceizmu?

Po pierwsze, są to prawa rządzące światem fizycznym, to znaczy prawa fizyki, chemii, biologii, wyczerpujące pojęcie praw przyrody, czyli wszechstworzenia.

Po drugie, są to prawa określające porządek wszechrzeczy, czyli relacje zwierzchnictwa i podrzędności na linii Ojciec (Stwórca) – dziecko (człowiek) – sługa (anioł) oraz wszelkie inne zależności dziedziczone na linii twórca (Bóg) – odbiorca (człowiek). Z tego prawa wypływa zasada równości ludzi wobec Boga uwzględniająca unikalne cechy każdej istoty we wszystkich działaniach na drodze dochodzenia do doskonałości przez człowieka.

Po trzecie, są to również prawa harmonii i piękna istniejące w przyrodzie.

Po czwarte, jest to prawo miłości prowadzące wszystko, co istnieje, do jedności dopełniających się bytów wywodzących się z Bytu Pierwoistnego.

Prawa Boże były tym, czego człowiek miał się uczyć na początku swojej edukacji w świecie fizycznym. Składają się one między innymi na pojęcie Opatrzności Bożej. Niestety, w Ogrodzie Eden ten proces został przerwany. Pozostało nam jednak pragnienie poznania tych praw oraz częściowe  zrozumienie Woli Boga. Essenceizm twierdzi, że ludzkość jest wciąż na niskim poziomie wiedzy o tych Prawach. Ten system stara się wydedukować ich treść z różnych źródeł, co znajduje odbicie w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.