Rozdział 14

Osobliwości i konieczności

Zrozumienie wielu spraw w naszej rzeczywistości wymaga nazwania ich po imieniu. W zakresie moich badań znajdują się pewne pojęcia, zjawiska i stany, które nazwałem ogólnie osobliwościami. Używam tego słowa w bardzo szerokim zakresie, rozumiejąc je jako niezwykłość, wyjątkowość lub szczególność.

Do osobliwości zaliczam między innymi takie interesujące mnie pojęcia jak miłość, praenergia, nieskończoność, a także takie przymioty ewentualnie istniejącego Boga jak wszechmoc, wszechwiedza czy dobro. Wszystkie one odpowiednio połączone mogą dać pewną wiedzę o istnieniu szeregu konieczności, takich właśnie jak Bóg, świat poza czasem i przestrzenią czy wieczna osoba duchowa człowieka.

Nietrudno się domyślić, że w tym rozumowaniu wykraczam poza klasyczną naukę, która nie ma odpowiednich narzędzi do badania wymienionych zjawisk. Temu służy stworzony przeze mnie odrębny system badawczy zwany essenceizmem.

Wiemy na przykład, że miłość istnieje, podziwiamy ją i nazywamy w różnoraki sposób. Zwykle przeżywamy ją osobiście i nie szukamy naukowych dowodów, dlaczego ona istnieje lub dlaczego ją przeżywamy. To samo dotyczy innych osobliwości, na przykład nieskończoności. Wiemy, że ona istnieje i przyjmujemy to bez dowodu naukowego. To są zjawiska, z którymi żyjemy i które tworzą inną rzeczywistość niż fizyczna. Dopełniają one całokształtu życia ludzkości, będąc koniecznościami wpisanymi w zdarzenia, które nas otaczają.

Wobec tego można się pokusić o stwierdzenie, że najwyższą koniecznością jest Sam Bóg, czyli Byt Pierwoistny albo inaczej Pierwsza Przyczyna. Wygląda na to, że bez tej Początkowej Konieczności nie da się zrozumieć naszego istnienia. Powstanie wszechświata, początek życia czy pojawienie się człowieka, to fakty niedające się w pełni wytłumaczyć naukowo. W tych kwestiach od wieków odwołujemy się do koniecznej obecności Bytu Sprawczego.

Ludzkość miała dotychczas wystarczająco dużo czasu, aby ostatecznie i bezdyskusyjnie wyjaśnić powyższe pojęcia. Jednak wciąż tego nie robi. Zadowala się tylko stwierdzeniem, że przy użyciu nauki nie da się wszystkiego wytłumaczyć. W ten sposób wyjaśnianie zjawisk metafizycznych pozostawiano najczęściej wyznaniom religijnym. W naszych czasach wydaje się, że nauka powinna wreszcie poradzić sobie z podstawowymi zjawiskami dotyczącymi istnienia ludzkości, choć nie widać jeszcze znaczącego postępu. Wciąż nie wykryto nowych metod poznawczych prowadzących do zrozumienia faktu istnienia Pierwszej Przyczyny. Na przykład, pomimo rozwoju biologii, wciąż nie zrozumiano samego początku pojawienia się życia, a w szczególności zaistnienia kodu DNA. Poznano też wiele faktów, które nie mogły wyniknąć ze zjawiska ewolucji, ale nie wyciągnięto z tego odpowiednich wniosków. Na przykład w przypadku Wielkiego Wybuchu, gdy stwierdzono, że wszechświat w ten sposób rozpoczął swoje istnienie, nie wpłynęło to na uznanie konieczności istnienia Bytu Sprawczego, który by mógł stać za tym kosmicznym wydarzeniem.

Ta Początkowa Konieczność, jak również inne konieczności, powinny być teraz analizowane zupełnie poza religią. Poznajemy je bowiem za pomocą logicznego myślenia, ludzkiej wyobraźni i intuicji oraz z osobistego wyczucia rzeczywistości. Takie sposoby poznawania, choć niezupełnie naukowe, mają bardzo mało wspólnego z istniejącymi religiami, które raczej są dalekie od stosowania logiki i racjonalnej analizy zjawisk. W zamian za to zadowalają się tajemnicami i dogmatami. To opracowanie powstało w celu zaproponowania całkiem odmiennego podejścia.

Uważam, że wiedza ludzkości doszła wreszcie do momentu pozwalającego na pełniejsze zrozumienie swoich korzeni. Można jej zatem użyć w celu zbliżenia się do sfery będącej poza przestrzenią wszechświata, czyli do sfery poza czasem i przestrzenią. Dotychczas tę sferę nazywano światem duchowym albo tak zwanymi zaświatami, które to nazwy odsyłały nas gdzieś poza naszą rzeczywistość. Przyszedł czas, aby sfera poza czasem i przestrzenią stała się nam dużo bliższa. Jest to bowiem „dom” dla naszego Stwórcy, a także nasz przyszły dom w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tu właśnie zaczyna się moja przygoda z pojęciem essenceizmu.

 

 

 

 

 

 

Essenceizm -

Analityczny system dla zrozumienia istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 Treść tej strony internetowej to książki o systemie analitycznym essenceizm oraz:

                                                  Teoria Wiecznego istnienia

 1. Essenceizm 1 - “Bóg nie jest z tego świata”zrozumienie Boga

 2. Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata” - zrozumienie człowieka

 3. Essenceizm 3 - “Zło jest z tego świata” - zrozumienie zła

 4. Essenceizm 4 - “Wizja nie z tego świata” - zrozumienie świata

 5. Essenceizm 5 - “Wieczność nie jest z tego świata” - zrozumienie wieczności

 6. Essenceizm 6 - “Nieprawdziwi bogowie z tego świata” - zrozumienie roli religii

 7. Essenceizm 7 - “Miłość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie siły miłości

 7. Essenceizm 8 - “Rzeczywistość z tego i nie z tego świata” - zrozumienie rzeczywistości

  Wprowadzenie:  Zarys Teorii Wiecznego istnienia - broszura informująca o tej teorii