Essenceizm 2 - “My jesteśmy z tego świata”

Część 2 – Idee essenceizmu wobec filozofii             >>> (dodtatkowe wyjaśnienie poniżej!)

5. Idea szczególna Bytu Pierwoistnego

6. Idea ogólna bytów w essenceizmie

7. Idea poznania prawdy w essenceizmie

8. Idea kształtowania wartości w essenceizmie

9. Idea moralności w essenceizmie

10. Idea rozumowania w essenceizmie

11. Idea piękna powiązanego z miłością

12. Idea przyrody w essenceizmie

13. Idea pochodzenia człowieka w essenceizmie

14. Idea zdobywania wiedzy w essenceizmie

15. Idea powstania religii w essenceizmie

 

Idee essenceizmu wobec filozofii

Essenceizm nie jest w pełni systemem filozoficznym w typowym znaczeniu tego terminu. Oczywiście ma swoją ontologię, epistemologię, aksjologię oraz pozostałe działy filozofii, ponieważ tworzy zwartą całość poglądową. Jest jednak przede wszystkim zespołem analitycznych narzędzi do badania zjawisk związanych z istnieniem sfery pozamaterialnej, a dokładniej rzeczywistości poza czasem i przestrzenią.

Essenceizm nie rości sobie prawa do tworzenia pełnych teorii filozoficznych. Wypowiada się natomiast w formie idei na te tematy, którymi najczęściej zajmuje się filozofia. Oto te idee:

= idea szczególna Bytu Pierwoistnego (ontologia)

= idea ogólna bytu (ontologia)

= idea poznania prawdy (epistemologia)

= idea kształtowania wartości (aksjologia)

= idea moralności (etyka)

= idea właściwego rozumowania  (logika)

= idea piękna w powiązaniu z miłością (estetyka)

= idea przyrody - wszechstworzenia

= idea pochodzenia człowieka (antropologia)

= idea zdobywania wiedzy (metodologia)

= idea istnienia religii (filozofia religii).

Po koniec tej części opracowania essenceizm odnosi się również do idealizmu i materializmu.